8,3%/năm 11,3%/năm 2 năm đầu phạt 3%
8,9%/năm trong 12tháng đầu 12%/năm 1 năm đầu phạt 3%
8,99%/năm trong 12tháng đầu 12,5%/năm 1 năm đầu phạt 3%
9,49%/năm trong 12tháng đầu 12% năm 1 năm đầu phạt 3.5%
8%/năm trong 12tháng đầu 11.35%/năm 1 năm đầu phạt 3%
7,8%/năm trong 12 tháng đầu 10,7%/năm 1 năm đầu phạt 1,5%
6,3%/năm trong 3 tháng đầu 11,4%.năm 1 năm đầu phạt 3%
10%/năm trong 12tháng đầu 12,79%/năm 2 năm đầu phạt 3%
--